BYTOVÉ DOMY

AZOVSKÁ

„500 bytov“ je časť katastrálneho územia Nivy, mestskej časti Ružinov v Bratislave. Patrí medzi najstaršiu sídliskovú zástavbu v Bratislave, s ktorej výstavbou sa začalo v 50. rokoch 20. storočia. Charakterizujú ju tehlové, trojposchodové stavby, vytvárajúce samostatnú kolóniu domov, ktorá bola pôvodne vymedzená ulicami Revúcka, Velehradská ulica, Pavlovova, Súťažná, Azovská, Svätoplukova a časťou Budovateľskej ulice. 

Pomerne hustá zástavba obytných domov nepresahujúca 4 podlažia spolu s množstvom poloverejných priestorov a vzrastlou zeleňou vytvárajú mimoriadne obľúbený priestor v ktorom jeho obyvatelia vytvárajú pozitívne komunitné väzby. V súčasnosti sa v dotyku s týmto územím pripravujú dva mimoriadne veľké developerské projekty – Rezidenčný projekt CVERNOVKA a komplex autobusovej stanice NIVY s obchodno nákupným centrom. Obidva projekty, ktoré sa už začali realizovať, určite zvýšia pohyb návštevníkov celom spádovom území vrátane lokality „500 bytov“. Ako benefit pre bývajúcich by bolo vhodné pristúpiť ku revitalizácii pešieho ťahu – parkovej priečnej osi Budovateľská – Niťová prepájajúcej jednotlivé medziblokové parkové priestory zástavby 500 bytov. Táto fungujúca pešia os sa začína Budovateľskou a končí Niťovou ulicou. Po rokoch užívania sa ukazuje ako nevyhnutné obnoviť povrchy chodníkov, doplniť osvetlenie, lavičky, koše, hracie prvky a zrealizovať pešie prechody s dopravnými retardérmi. Časť zelenej plochy vymedzenej Azovskou a Niťovou ulicou tvorí ukončenie parkovej priečnej osi Budovateľská – Niťová zastavaného územia „500 bytov“. Vlastník pozemkov má záujem v tomto území postaviť 9 malometrážnych bytov a zároveň kompletne zrevitalizovať celý priestor. Následne   je pripravený ho bezodplatne odovzdať do komunálnej správy, aby mohol byť plnohodnotne využívaný ako parkový verený priestor.

Typ: Bytový dom
Status: Štúdia
Autori: Ľ.Boháč, K.Boháčová,  
Spolupráca: J.Slameň

 

 
0101
0202