OBYTNÁ ZÓNA

DÚBRAVKA SEVER

 

Hlavnou myšlienkou pri tvorbe konceptu navrhovanej zástavby bola snaha o prinavrátenie  menšej mierky zástavby s prepojením na prírodné prostredie, využívanie všetkých foriem ekologických opatrení, čo projektu zaručí  osobitú identitu nezameniteľnú s okolitými už zrealizovanými projektami. 

Navrhovaná zástavba sa na južnej časti pozemku  a  pozdľž  komunikácie na Agátovej ulici sa zdvihne do úrovne tak, aby bola v kontakte s jestvujúcim terénom. Toto riešenie zabezpečí mestotvorný a  uličný charakter Agátovej ulice.Navrhované riešenie vytvára na svojom pozemku územnú rezervu pre vybudovanie mestskej cyklotrasy prepájajúcej Lamač s Dúbravkou, Devínskou Novou Vsou a novovzni kajúcou obchodno bytovou zástavbou Bory.Zástavba výškovo graduje od prírodných plôch na východnej strane pozemku ku Agátovej ceste a od južnej strany po severnú časť stavebnej parcely.Je otvorená ku prieniku prírodných plôch do vnútra  navrhovanej zástavby.Kompozícia návrhu je tvorená verejným priestorom hlavnej pešej osi a viacerými diferencovane odlišnými verejnými  a polo verenými priestormi. Dve priečne pešie osi prepájajú mestské prostredie Agátovej ulice s prírodným fenoménom ECO parku.Návrh aplikuje logiku  zmiešaných štruktúr. Navrhuje bývanie pre rôzne sociálne skupiny od malometrážnych štartovacích bytov, cez  dvoj  a trojizbové byty až po byty blížiace sa štandardu bývania v rodinnom dome.

Typ: Obytná zóna
Status: Súťaž
Autori: Ľ.Boháč, K.Boháčová,  
Spolupráca: J.Slameň, J.Plávka

 

S2_PPS2_PP
S3_PPS3_PP