REVITALIZÁCIA

GARDENKA

Pozemok, ktorý bol predmetom riešenia, je zatrávnená plocha so stromami, v rámci ktorej je realizovaná spevnená plocha nepravidelneho tvaru, s využitím ako ihrisko, pri ktorom sú umiestnené basketbalové koše. Na samotnej ploche je rozmiestnených pár nevyhovujucich prvkov pre skejterov. Predmetom bolo vytvorenie štúdie, ktorá sa stane podkladom pre projekt revitalizácie dnes využívanej zanedbanej plochy v lokalite Slnecnych jazier - Sever v Senci. Návrh vol’nočasového areálu s funkciami športu a rekreácie pomôže oživiť, zatraktívniť predmetný areál a prispeje k vyššej kvalite prostredia a života v lokalite.

Mesto Senec požadovalo navrhnúť voľnočasový areál s  funkciami športu s  parametrami, ktoré by umožňovali  organizovať na športových zariadeniach celoslovenské resp. aj medzinárodné preteky. Tomu zodpovedá skladba a veľkosť jednotlivých aktivít. 
Koncepcia návrhu voľnočasového areálu je ovplyvnená samotným tvarom pozemku, rozmiestnením jestvujúcich stromov, priestorovými nárokmi navrhovaných športových aktivít, napojením na jestvujúce a plánované dopravné komunikácie, cyklotrasy ako aj na súčasné a plánované aktivity, ktoré budú zrealizované na susedných pozemkoch. Funkčná náplň voľnočasového areálu predstavuje zrekonštruovanie basketbalového ihriska, zrealizovanie skate, parkour, workout a pumptrack parku. Tieto nosné športové aktivity  budú  doplnené  o chodník okolo celého areálu, ktorý môže byť využívaný ako bežecká dráha, servisno obslužný objekt a prvky drobnej architektúry ako sú lavičky, cyklostojany, odpadkové koše. 
Nástup do areálu je navrhnutý zo západnej strany trojuholníkového pozemku, kde je situovaný servisno obslužný objekt skladajúci sa z troch upravených kontajnerov. V kontajneroch je umiestnený bufet, toalety, sklad potrebného náradia pre údržbu areálu resp. pre športové potreby. Tretí kontajner, uložený na kontajnere s bufetom, slúži ako oddychovo relaxačný priestor s možnosťou vnímania celého voľnočasového areálu s nadhľadovej perspektívy. Samotné športové aktivity sú  logicky rozmiestnené tak, aby nevytvárali bariéru pristupu návštevnikov ku športovým aktivitám. 

Typ: Revitalizácia
Status: Štúdia
Autori: Ľ.Boháč, K.Boháčová,  
Spolupráca: S.Černický

 

lezecka stenalezecka stena
detské ihrisko detaildetské ihrisko detail
bufet detailbufet detail