ADMINISTRATÍVNA BUDOVA

RT3 VINOHRADY

Navrhovaná budova z pohľadu architektonickej kompozície rešpektuje výšku jestvujúcich objektov, je  mierne odsunutá od prednej línie existujúceho administratívneho objektu z dôvodu aby opticky uvoľnila vybudovaný verejný priestor medzi administratívnymi budovami. 

Z pohľadu platného územného plánu Bratislavy územie administratívneho centra Vinohrady spadá do mestskej časti Bratislava Rača. Nachádza sa v dotyku s bývalou vozovňou MHD Krasňany, električkovou trasou, celomestskou nosnou komunikáciou situovanou v Račianskej ulici  a výrobným areálom AB kozmetika. Zo severo - západnej strany sa realizuje  projekt novej bytovej výstavby tzv. „ Malé Krasňany “. Dominantami riešeného a dotknutého územia sú tri  jestvujúce 9 podlažné administratívne budovy. Dve z nich sú novopostavené na pozemkoch administratívneho centra Vinohrady a jedna administratívna budova je súčasťou areálu AB Kozmetika. Všetky budovy sú situované kratšou stranou na trasu električkových koľají a vytvárajú tak rytmus hmôt ktoré sú akcentujúcim prvkom priľahlého okolia. Navrhovaná budova RT3 je pokračovaním rytmu jestvujúcich výškových budov, pričom spolu s postavenými budovami vytvára priehľadnú hmotovo objemovú, hrebeňovú štruktúru umožňujúcu vnímanie prírodného fenoménu Karpatského pohoria a zástavby bytových domov „Malé Krasňany“. 

Typ: Administratívna budova
Status: Štúdia
Autori: Ľ.Boháč, K.Boháčová,  
Spolupráca: J.Slameň

 

55
44
66