REVITALIZÁCIA

ZÁHRADNA PIVÁRŇ

Súčasťou areálu Umeleckej besedy slovenskej bola veľká záhradná piváreň s hudobnou produkciou, ktorá bola dlhé roky centrom zábavy a oddychu širokej bratislavskej verejnosti. Za obdobie od realizácie až po dnešok vzniklo v areáli niekoľko dočasných objektov a neprofesionálnych stavebných úprav, ktoré budú v rámci revitalizácie odstránené vrátane náletových a chorých porastov. Vlastník areálu a jeho nájomca majú záujem o zvýšenie štandardu jestvujúcej pivárenskej záhrady.

 V rámci revitalizácie záhradnej pivárne bude zlikvidovaný jestvujúci objekt sociálnych zariadení, ktorý z hygienického hľadiska absolútne nevyhovuje. Taktiež budú zbúrané rôzne provizórne objekty situované v nároží pozemku a budú nahradené jedným objektom s funkčným využitím pre potrebu sociálnych zariadení  návštevníkov záhradnej pivárne.V druhej časti tohto objektu bude navrhnutý viacúčelový priestor  s funkčným využítím ako piváreň a občasne ako priestor pre prezentovanie výtvarných diel. Objekt je z dvoch strán pôdorysne vymedzený jestvujúcim oplotením, z tretej strany novonavrhovaným vstupom do areálu. Tieto podmienky vymedzujú nový pôdorys projektovaného objektu do tvaru lichobežníka. Strecha je plochá, vyspádovaná do dvora, kde bude odvodnená žlabom so zaústením do kanalizácie. Všetky priestory budú okrem umelého osvetlenia presvetlené aj denným osvetlením, ktoré zabezpečia strešné svetlíky a zasklená fasáda. Novonavrhovaný objekt je odsadený od hlavnej stavby Umeleckej besedy 2,5 m širokou pasážou  a zároveň je zasunutý oproti jestvujúcemu nárožiu z dôvodu nekonkurovania novonavrhovanej prístavby pôvodnej stavbe - národnej kultúrnej pamiatke. Fasáda prístavby je navrhnutá v kombinácii tehličkového obkladu podobnej štruktúry a farebnosti ako je použitý na hlavnej stavbe, hliníkového obkladu grafitovej farebnosti a tiež zasklených stien s rámami rovnakej farebnosti ako bude použitý hliníkový obklad.

 

Typ: Revitalizácia
Status: AŠ, DSP
Autori: Ľ.Boháč, K.Boháčová,  
Spolupráca: J.Slameň, J.Plávka

 

0202
0707
0404
0606