BYTOVÝ DOM

GERCENOVA 3

Stavba sa nachádza pozdĺž Záporožskej ulice kde riešeným územím prechádza línia „Petržalského korza“, ktorá novostavbu rozdeľuje na dve časti vzájomne prepojené v úrovni 3. a 4. NP. Pozemok je mierne zospádovaný smerom od Záporožskej ulice k existujúcemu podchodu pod Rusoveckou cestou, ktorý sa nachádza v susedstve nášho pozemku z južnej strany. Navrhovaný objekt - polyfunkčný obytný dom je súčasťou Centra Gercenova ako 3. stavba. Za Záporožskou ulicou sa nachádzajú – už zrealizovaná 1. stavba, 2. stavba.  

Situovanie objektu je v súlade s odsúhlasenou dokumentáciou pre územné konanie. Jedná sa o lokalitu, ktorá je zo severovýchodnej strany ohraničená Záporožskou ulicou, zo severozápadnej strany areálom školy a z južnej strany Rusoveckou cestou. „Petržalské korzo“, ktoré prechádza naprieč stavebným pozemkom, rozdeľuje riešený objekt na dve časti, ktoré sú v úrovni 3. a 4. nadzemného podlažia vzájomne prepojené. Navrhovaný objekt bude spĺňať požiadavky mestskej zástavby a jeho poloha dotvorí uličnú zástavbu pozdĺž novovybudovaného pešieho a cyklistického ťahu, spájajúceho areál Incheby a petržalskú železničnú stanicu. Stavebná čiara zo strany „Petržalského korza“ je rovnobežná s novo zrealizovaným telesom pešieho ťahu. Pri riešení navrhovaného objektu sa rešpektovala požiadavka zabezpečiť funkčnú náplň občianskej vybavenosti predovšetkým v dotyku s Korzom, v úrovni 1. nadzemného podlažia.

 

Typ: Bytový dom
Status: Realizácia
Autori: Ľ.Boháč 
Spolupráca: K.Bendová, J.Bogár, E.Fitzelová, M.Verčík

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA
P1020152P1020152
OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA
P1020088P1020088