BYTOVÝ DOM

 GERCENOVÁ 4

Nachádza sa na nároží ulíc Gercenova a Záporožská. Navrhovaná stavba je súčasťou centra Gercenova. Krížom cez centrum vedie nedávno zrealizované Petržalské korzo, spájajúce areál Incheba a petržalskú železničnú stanicu. Teleso Korza oddeľuje 1. a 2. stavbu od 4. stavby centra Gercenova.

Jedná sa o lokalitu, ktorá je zo severnej strany ohraničená Gercenovou ulicou, zo západnej strany Záporožskou ulicou, a z juhovýchodnej strany Petržalským Korzom. Dve krídla objektu sú rovnobežné s ulicami, ktoré stavebný pozemok ohraničujú, a zbiehajú sa v nároží. Medzi oboma krídlami a Korzom je vytvorený vnútorný dvor objektu, ktorý je od Korza oddelený nízkou kolonádou. Pri riešení navrhovaného objektu sa rešpektovala požiadavka zabezpečiť funkčnú náplň občianskej vybavenosti predovšetkým v dotyku s Korzom. Navrhovaná kolonáda akcentuje kaviareň, stánok a 2 obchodné prevádzky, nachádzajúce sa v prízemí navrhovaného objektu v súlade s touto požiadavkou. Navrhovaný objekt spĺňa požiadavky mestskej zástavby a svojím severným krídlom dotvára uličnú zástavbu v Gercenovej ulici.

 

Typ: Bytový dom
Status: Realizácia
Autori: Ľ.Boháč
Spolupráca: K.Bendová, J.Bogár, E.Fitzelová, M.Verčík 

 

_MG_6407_MG_6407
_MG_6384_MG_6384
_MG_6447_MG_6447