BYTOVÝ DOM

GERCENOVÁ 6

Vo vnútornom meste je pri dotváraní území potrebné rešpektovať diferencovaný prístup podľa jednotlivých typov zástavby  a nie je možné ho generalizovať stanovením jednotnej regulácie intenzity využitia pre celú stabilizovanú funkčnú plochu. 

V priestore nachádzajúcom sa medzi protihlukovým múrom situovaným pri dopravnej komunikácii  Rusovská ulica a areálom bývalej základnej školy sú navrhnuté tri  5 podlažné objekty. Každý objekt je tvorený dvojicou hmôt prepojených preskleným komunikačným jadrom,  ktoré sprístupňuje  vegetačnú terasu situovanú na streche objektov. Lineárne situovanie hmôt pozdľž komunikácii pomáha znižovať dopravný hluk prenikajúci do areálu školy a novovybudovanej obytnej zástavby „Centra Gercenova“ Zrekonštruovaná pešia komunikácia trasovaná medzi novonavrhovanou zástavbou a hlukovým múrom zabezpečí prepojenie pešieho pohybu Petržalského korza až ku zdravotnému stredisku,  ku zástavkam MHD  a podchodu popod Rusovskú cestu. Plochy medzi objektami sú navrhnuté ako udržiavaná zeleň, doplnené o prvky mestského mobilieru budú slúžiť ako verejné priestory pre oddych a relax. Celková kapacita  navrhovaných troch objektov predstavuje 7 800 m2 podlažných plôch. Podľa platného územného plánu je možné navrhnúť 4 910 m2 bývania a 11 458 m2 občianskej vybavenosti.

 

Typ: Bytový dom
Status: Realizácia
Autori: L.Boháč
Spolupráca: K.Bendová, M.Verčík, J.Bogár

 

 

v3v3
a1a1