REVITALIZÁCIA

TRENČÍN - REVITALIZÁCIA PEŠEJ ZÓNY

Centrom mesta Trenčín prechádza najvýznamnejší peší ťah, spájajúci východnú časť mesta (park, železničná stanica, Sihoť) so západnou a južnou časťou, kde práve juhozápadným smerom došlo a dochádza k významnému rozširovaniu centra mesta. Dôležitým faktorom pešieho pohybu v centre je aj významný turistický ruch, nakoľko historické centrum mesta s Trenčianskym hradom priťahuje veľké množstvo návštevníkov. Riešené územie je súčasťou komplexnej ucelenej pešej zóny v centre mesta.

 Návrh revitalizácie pešej zóny Hviezdoslavova - Jaselská - Vajanského - Sládkovičova vychádza z podmienok architektonickej sútaže, ktorá definovala hlavný cieľ revitalizovať priestor tak aby sa stal príjemnejším, zaujímavejším a atraktivnejším pre obyvateľov, ale aj návštevníkov mesta Trencín. Bolo požadované navrhnúť množstvo zelene vo forme vzrastlých stromov, krovín, zelených plôch ako aj navrhnutie viacerých vodných prvkov. Mesto Trenčín tiež odporúčalo navrhnút atraktívne prostredie pre pouličné terasy a miesta pre oddych v tieni stromov ako aj zachovanie jestvujúcich priehľadov na historické pamätihodnosti.
Koncepciu návrhu tvorí lineárna čast pešej zóny vymedzená na jednej strane mestskou bránou a na druhej zástavkou MHD na Braneckého ulici. Na túto čast pešej zóny sa napájajú vedľajšie, menšie a väcšie mikropriestory. Ako nástroj eliminácie fádneho, bezmierkového výrazu lineárnej casti pešej zóny boli navrhnuté zelené vegetačné ostrovy situované do stredu pešej zóny Hviezdoslavovej ulice tak, aby bol zachovaný plynulý peší ťah z oboch strán uličného profilu. Jednotlivé pozície sú striedavo dopĺňané o interaktívne aktivity verejného priestoru mobiliárom ako sú herné prvky, vodné prvky, fontány a bohaté sadové výsadby.

Typ: Revitalizácia
Status: AŠ, DUR, DSP, DRS
Autori: Ľ.Boháč, K.Boháčová-Fejo, T.Hanáček, V.Hain 
Spolupráca: S.Černický, N.Marková, T.Danko

 

AXO celkovaAXO celkova
letecky ÚRADletecky ÚRAD
letecky ODAletecky ODA
vizualizácia_terasa OÚvizualizácia_terasa OÚ
letecky OSTROVletecky OSTROV
vizualizácia_ULICAvizualizácia_ULICA