BYTOVÉ DOMY

PREŠOVSKÁ

Merítkom a limitom pre novú výstavbu v stabilizovanom území je najmä charakteristický obraz a proporcie konkrétneho územia, ktoré je nevyhnutné dodržať pri obstarávaní podrobnejších dokumentácií, alebo pri hodnotení novej výstavby v stabilizovanom území akceptovať, chrániť a rozvíjať. 

Hmotovú kompozíciu tvoria dva objekty rozmiestnené tak, aby vyhovovali svetlotechnickým požiadavkám vo vzťahu ku jestvujúcim, ale aj samotným novonavrhovaným stavbám. Obidve budovy sú vzájomne prepojené dopravnou obslužnou komunikáciou ako aj spevnenými a sadovými úpravami, ktoré slúžia obyvateľom bytov ako relaxačno oddychové plochy. Situovanie hmôt, ale aj sadových úprav  je otvorené ku pešej komunikácii zrealizovanej výstavbou bytového komplexu Eden, takže plánovaná výstavba pomôže  výrazne zvýšiť kvalitu tohto  verejného priestoru. Obidva bytové objekty sú navrhnuté ako kompaktné hmoty s fasádami  perforovanými  systémom okien logii a balkónov. Samotné materiálové a farebné stvárnenie fasád  objektov je zámerne navrhnuté ako pomerne striedme, s cielom zharmonizovať tvarovo a materiálovo  rôznorodú jestvujúcu zástavbu. 

Typ: Bytový dom
Status: Štúdia
Autori: Ľ.Boháč, K.Boháčová,  
Spolupráca: J.Slameň, L.Radošovský

 

0202
0303